Articles Cover Photo

Ülevaade üritusturunduse olukorrast Eestis

Seoses oma esimese ülikooli lõpetamisega, viisin läbi laiapõhjalise uuringu Eesti üritusturunduse valdkonnast. Järgnevalt antud uuringu tulemused.

Eestis on üritusturunduse valdkonnas viimase seitsme aastaga toimunud mitmeid muutusi, samas pole alates 2005. aastast tehtud põhjalikumat kvalitatiivset uuringut toimuva kohta, selle arengutest ja muutustest. Antud uurimuse eesmärk oli saada objektiivne ülevaade üritusturunduses toimuva kohta, et aidata sellega seotud ettevõtetel ja inimestel oma tööd paremini suunata ning planeerida.

Töös on kajastatud üritusturunduse kõige kriitilisemaid ja olulisemaid aspekte, mille kohta puuduvad andmed viimaste aastate näitel. Nii käsitleti uuringus turunduseelarvet, ürituste hindamist ja tulemuslikkust, ürituste tüüpe ning sihtgruppe, majandussurutise mõju valdkonnale, tulevikutrende, üritusturundusagentuuride võrdlust ning nende eelistamise aluseid, lisaks ka muid müügiedendusvõtteid ja taustinformatsiooni konteksti loomiseks. Tulemusi võrreldi võimalusel varasemate valdkonna uuringutega.

Tulemustest selgus, et Eesti ettevõtete üritusturundustegevust on mõjutanud ja mõjutavad ka tulevikus järgmised trendid:

  1. Internet ja internetiturundus – interneti võimalused on tänaseks radikaalselt ümber kujundanud ettevõtete turundustegevust ja võimaldanud vähendada ka turunduseelarveid. Uuringust selgus, et internetiturundus või selle osad on eelistatuimad promotsiooni kanalid, samal ajal kui veel seitse aastat tagasi seda turundusvahendina ei tunnistatudki. Internet on mõjutanud ka üritusturundust võttes üle teatud ürituste funktsioonid nagu näiteks kliendi- ja esitlusüritused. Nimelt on tänu internetile senisest palju paremad võimalused klientidega suhtlemiseks ning info edastamiseks neile. Lisaks võimaldab internet muuta esitlusüritused virtuaalseks, jõudes nii tihti palju suurema hulga inimesteni, kui ükski füüsiline üritus seda võimaldaks.
  2. Majandussurutis – üle poole vastanutest kinnitas, et majandussurutis mõjutas nende üritusturundustegevust tugevalt negatiivses suunas. Majandussurutise periood sundis ettevõtteid radikaalselt oma turunduseelarveid ning eriti üritusturunduseelarveid vähendama. Omad korrektuurid toimusid ka üritusturundusagentuuride vallas – kümnest võrreldavast agentuurist on tänaseks alles kuus. Samas on majandussurutise üleelanud üritusturundusagentuurid enamuses tuntumad ja kindlama positsiooniga kui varem. Tekkinud on ka mitmeid uusi agentuure, kes keerulised ajad turul enda kasuks on pööranud ning koguvad kiirelt tuntust. Üldiselt on aga majandussurutise periood aidanud ettevõtteid muutuda efektiivsemaks ning oma strateegiaid selgemalt paika panna.
  3. Suuresti eelmisest punktist tulenevalt on ettevõtted sunnitud oma üritusturundustegevust paremini eesmärgistama ja läbi mõtlema. Ettevõtted korraldavad üritusi senisest teadlikumalt ja suuremas kooskõlas ettevõtte majanduslike eesmärkidega. Aina vähem korraldatakse üritusi teadmata, miks seda tehakse või mis eesmärke see täidab.
  4. Ettevõtte positiivse kuvandi loomine ja hoidmine on senisest olulisemaks muutunud. Nii interneti, majandussurutise kui tugeva konkurentsi pärast tööjõuturul, on ettevõtete jaoks muutunud olulisemaks oma positiivse kuvandi loomine ja selle kindlustamine. See omakorda toob aina enam kaasa nii töötajatele kui ühiskonnale suunatud, positiivse kuvandi eesmärgil korraldatud üritusi ja turunduskampaaniaid.

Kokkuvõttes võib öelda, et suured ja otsustavad muutused üritusturunduse vallas viimase seitsme aasta jooksul on pikas perspektiivis olnud positiivse mõjuga – ettevõtted on muutunud paindlikumaks, samas kindlamaks kui varem, aga ka läbipaistvamaks ja eneseteadlikumaks. Üritusturunduse valdkond on pärast keerulisi aegu selginenud. Kliendid ja ürituste korraldajad teavad täpsemalt, mida nad vajavad ning mille pärast üritusi korraldavad.

Tänan Marketini Instituuti, kes loosis kõigi küsimustikule vastanute vahel välja 250 euro väärtuses koolitusmooduli!

Lae alla uuringu tulemuste slide-show: Ülevaade üritusturunduse olukorrast Eestis: tulemuste esitlus